Γενικές Συνελεύσεις

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Ενημέρωση Μετόχων

Γενικές Συνελεύσεις

Επιλέξτε Έτος:

14/12/2021
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.12.2021
23/11/2021
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14.12.2021
23/11/2021
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
23/11/2021
Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση
23/11/2021
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Έκτακτη Γ.Σ. της 14/12/2021
23/11/2021
Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης - Σχέδια αποφάσεων
23/11/2021
Καταστατικό της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.