Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Συνεισφέρουμε έμπρακτα στην κοινωνία

Ο ενεργός μας ρόλος στις τοπικές κοινωνίες γίνεται αντιληπτός μέσα από τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς που αναπτύσσουμε. Μέσω αυτών των δράσεων και των πρωτοβουλιών μας, ενισχύουμε τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και το έργο των τοπικών αρχών, προωθούμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων, αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομιά της εκάστοτε περιοχής, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και προάγουμε τον αθλητισμό, την καλή υγεία και ευημερία των πολιτών. 

Κατά το έτος 2022, η κοινωνική προσφορά του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μέσω χορηγιών, δωρεών και έργων υποδομής στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, ανήλθε σε 3,66 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα αντισταθμιστικά οφέλη προς τους Δήμους όπου βρίσκονται τα έργα του Ομίλου προσέγγισαν τα 6 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των ακαθάριστων εσόδων από τη λειτουργία των έργων. Επίσης το 2022, ο Όμιλος συνέχισε την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος εφαρμόζοντας τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα έργα που κατασκεύασε ενώ διεξήγαγε διαβουλεύσεις και προγράμματα ενημέρωσης του κοινού, όπου αυτό απαιτήθηκε στη διάρκεια εφαρμογής των έργων.

Σεβασμός και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αναφορικά με τη διάσωση αρχαιοτήτων εντός του ορίου κατάληψης του εκάστοτε έργου, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης των έργων με στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος (ανθρωπογενές περιβάλλον). Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό και συστατικό ρόλο του πολιτισμού ως πρωτογενή παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, η εταιρεία αναπτύσσει έντονη χορηγική δράση.