Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Η κοινωνική προσφορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το 2019 ανήλθε σε 845.500 ευρώ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικής συνεισφοράς αποτελούν η ανάπτυξη έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και η έμπρακτη υποστήριξη και ενίσχυση των τοπικών σχολείων, των αρχών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των φοιτητών μεμονωμένα, των ΜΚΟ και των κέντρων υγείας.

Μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών αυτών, ενισχύουμε τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και το έργο των τοπικών αρχών, προωθούμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων, αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομία της εκάστοτε περιοχής, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και προάγουμε τον αθλητισμό, την καλή υγεία και ευημερία των πολιτών.

Αντισταθμιστικά οφέλη
Στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ φροντίζουμε έτσι ώστε τα έσοδά των δραστηριοτήτων μας να μετατρέπονταισε κοινωνικό όφελος. Αυτό επιτυγχάνεται είτε άμεσα με τη μορφή εισφορών είτε έμμεσα με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων και την κατασκευή έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ της εταιρείας, αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από τη λειτουργία κάθε έργου ΑΠΕ. Από το ποσοστό αυτό, το 1,7% αποδίδεται μέσω του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ στους Δήμους που φιλοξενούν τα έργα μας. Το 2019 το ποσό αυτό σε €4.429.440,44 στους δήμους που φιλοξενούν τα έργα μας.