Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη τηςεπιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλο το εύρος της αλυσίδας
των έργων ΑΠΕ, επιδίωξη η οποία διαμορφώνει την εταιρική στρατηγική και βρίσκεται στο
επίκεντρο της επιχειρησιακής δράσης και των στόχων που θέτει η Εταιρεία. Αναλυτικά, η
Εταιρεία αποβλέπει σε:

 • Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος
 • Περαιτέρω επέκταση στην Ελλάδα και ισχυροποίηση της διεθνούς παρουσίας
 • Δραστηριοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών
 • Διατήρηση ηγετικής θέσης στην αιολική ενέργεια και ανάπτυξη δράσης σταυδροηλεκτρικά έργα, την ηλιακή ενέργεια και τη βιομάζα
 • Επέκταση των δραστηριοτήτων της με επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας με έργααντλησιοταμίευσης.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στοχεύει στην ισορροπημένη ανάπτυξη και καταβάλλει διαρκείς
προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο δημιουργώντας αρραγές μέτωπο με
τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Περιοχές πρωταρχικής σημασίας είναι οι ακόλουθες:

 • Επιχειρηματική αριστεία με κριτήρια τη διαφάνεια και το ήθος.
 • Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διαμόρφωση κουλτούρας γύρω από την πράσινη ενέργεια.
 • Προαγωγή καινοτόμων λύσεων, τεχνογνωσίας και επιστημονικής έρευνας.
 • Διασφάλιση υψηλής ποιότητας μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων και βέλτιστων πρακτικών.
 • Μέριμνα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών.
 • Εξέλιξη των εργαζομένων.
 • Εξασφάλιση του μέγιστου οφέλους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Διατήρηση ουσιαστικής και διαρκούς επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.