Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Η δέσμευσή μας να ενεργούμε ως υπεύθυνος κοινωνικός και επιχειρηματικός εταίρος, αντικατοπτρίζεται
στην στρατηγική της εταιρείας, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με όλους τους στόχους και τις δράσεις της
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ξεκινώντας από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και συνεχίζοντας με στοχευμένες δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, στηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών και δουλεύουμε για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημιουργίας αξίας.

Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω:

 • Της αύξησης της παραγωγής καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • Της δραστηριοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα πράσινων τεχνολογικών εφαρμογών,
 • Της αποφυγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Περιοχές πρωταρχικής σημασίας είναι οι ακόλουθες:

 • Επιχειρηματική αριστεία με κριτήρια τη διαφάνεια και το ήθος.
 • Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διαμόρφωση κουλτούρας γύρω από την καθαρή ενέργεια.
 • Προαγωγή καινοτόμων λύσεων, τεχνογνωσίας και επιστημονικής έρευνας.
 • Διασφάλιση υψηλής ποιότητας μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων και βέλτιστων πρακτικών.
 • Μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών.
 • Εξέλιξη των εργαζομένων.
 • Εξασφάλιση του μέγιστου οφέλους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Διατήρηση ουσιαστικής και διαρκούς επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.