Κίνδυνοι που ενέχονται στις επενδύσεις

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Τέρνα ενεργειακή

Κίνδυνοι που ενέχονται στις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Τα περιεχόμενα της ενότητας επενδυτικών σχέσεων της ιστοσελίδας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα καθώς και τις γενικότερες προοπτικές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της.

Τα όσα εδώ αναφέρονται, προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αλλά και από εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές.Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνίσταται λοιπόν, ο αναγνώστης πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να λάβει υπόψη του ότι οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα δεν είναι εγγυημένες και ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας περιουσίας και να ανατρέξει στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.