Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Η δέσμευσή μας να ενεργούμε ως υπεύθυνος κοινωνικός και επιχειρηματικός εταίρος, αντικατοπτρίζεται στην στρατηγική της εταιρείας, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με όλους τους στόχους και τις δράσεις της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ξεκινώντας από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και συνεχίζοντας με στοχευμένες δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, στηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και δουλεύουμε για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημιουργίας αξίας.

Η Πολιτική του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδέεται άρρηκτα με τα ουσιαστικά θέματα που αναγνωρίζονται μέσω της διαδικασίας ουσιαστικότητας (materiality analysis) προκειμένου ο Όμιλος να αφουγκράζεται διαρκώς τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές τάσεις σε σχέση με τις επιδράσεις του (θετικές ή αρνητικές).

Στο πλαίσιο της Πολιτικής του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εταιρική υπευθυνότητα θα ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια / αρχές ESG (Environmental-Social-Governance) και θα αφορά τέσσερις (4) άξονες δραστηριοποίησης:

1. Προστασία του Περιβάλλοντος.

2. Προαγωγή της Ανθρώπινης Αξίας.

3. Ενίσχυση του Κοινωνικού Αποτυπώματος.

4. Διαμόρφωση Υπεύθυνης Αγοράς.