ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Στον Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναγνωρίζουμε ότι η διάχυση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της εταιρικής μας κουλτούρας και επιχειρησιακής μας ηθικής στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνταχθεί η παρούσα Πολιτική για τις Προμήθειες, η οποία αποτυπώνει και ενδυναμώνει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και δημιουργεί ένα συμφωνημένοκαι διαφανές πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους προμηθευτές, συνεργάτες και υπεργολάβους μας.  

Με βάση την Πολιτική αυτή, αναμένουμε από το σύνολο τον προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων μας, να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται με γνώμονα τις παρακάτω αρχές, αξίες και δεσμεύσεις:

 • Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Αξιοκρατία & Διαφάνεια – Καταπολέμηση της Διαφθοράς
 • Η εργασία είναι ελεύθερη επιλογή
 • Σεβασμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
 • Δεν επιτρέπεται η παιδική εργασία
 • Καταβολή μισθών επιβίωσης
 • Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές
 • Δεν ασκείται καμία διάκριση
 • Παρέχεται τακτική εργασία
 • Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση
 • Δεν επιτρέπονται περιστατικά βίας και παρενόχλησης
 • Τήρηση Εμπιστευτικότητας και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Θεμιτός Ανταγωνισμός
 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής