Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης διαχείρισης των επιδράσεων που δύναται να προκύψουν από τις δραστηριότητες μας στη βιοποικιλότητα, φροντίζουμε να υιοθετούμε μεθόδους και τεχνολογίες με σκοπό την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και του βιολογικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας.

Η οργάνωση που ακολουθούμε κατά την υλοποίηση του εκάστοτε έργου, βασισμένη στην αρχή της πρόληψης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση των επιδράσεών μας στη βιοποικιλότητα, εκφράζεται μέσα από τις ακόλουθες φάσεις:

  1. Διερεύνηση για την ορθή χωροθέτηση των έργων και των απαιτούμενων υποδομών

Κατά τον σχεδιασμό του εκάστοτε έργου, φροντίζουμε σε πρωταρχικό στάδιο να πραγματοποιούμε ελέγχους καταλληλόλητας της χωροθέτησης των έργων μας και των απαιτούμενων υποδομών που τα συνοδεύουν.
Για τον σκοπό αυτό και βάσει της ιδιαίτερης φύσης του εκάστοτε έργου, διερευνούμε το περιβάλλον ανάπτυξης του κάθε έργου ως προς το κατά πόσο περιλαμβάνει περιοχές ή τμήματα αυτών που διέπονται από ιδιαίτερους κανονιστικούς περιορισμούς βάσει των θεσπισμένων χρήσεων γης, την ύπαρξη περιοχών Natura 2000, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών. Η πρώτη αυτή φάση διασφαλίζει την κανονιστική μας συμμόρφωση, καθώς και τη χωροθέτηση των έργων μας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής δραστηριοποίησης και την ελάχιστη επίδραση στον βιολογικό πλούτο των περιοχών αυτών

2. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και άλλων ειδικών μελετών

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την πραγματοποίηση νέων έργων, εκπονούμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις που προκύπτουν από το ισχύον διεθνές (όπου απαιτείται) και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Συγχρόνως, για τις δραστηριότητές που βρίσκονται εντός προστατευόμενων ζωνών (Natura 2000), εκπονούμε επιπρόσθετες λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για την εκτίμηση των επιπτώσεων και για τη λήψη τυχόν απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων προστασίας, ως επιπλέον μέρος της ΜΠΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μέσω επιστημονικής μελέτης και τεκμηρίωσης ότι οι δραστηριότητές μας δεν προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα.

3.Εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και Εκπαίδευση

Με στόχο την ολοκληρωμένη πρόληψη και διαχείριση των επιδράσεων που προκαλούν οι δραστηριότητές μας στη βιοποικιλότητα, έχουμε αναπτύξει και επικοινωνήσει στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας (εργαζόμενοι, συνεργάτες, προμηθευτές) ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001. Ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας
και ευαισθητοποιούμε το κοινό μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, που αφορούν τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων μέσω ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών, καθώς και την πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών επιδράσεων που μπορεί να προκαλέσει η ανάπτυξη ή/και λειτουργία των έργων μας.

4.Αποκατάσταση περιοχών και εργοταξιακών επιφανειών

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, φροντίζουμε να εκπονούμε ενδελεχή επιστημονική μελέτη και να συντάσσουμε συγκεκριμένα σχέδια δράσης των εργασιών αποκατάστασης που θα εφαρμοστούν μετά το πέρας της κατασκευής, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του έργου, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Οι εργασίες αποκατάστασης λαμβάνουν υπόψιν την υφιστάμενη βιολογική αξία των οικοσυστημάτων με τα οποία γειτνιάζουν ή από τα οποία διέρχονται οι δραστηριότητές μας, με σκοπό να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των οικοσυστημάτων μετά το πέρας των εργασιών μας και να εξασφαλίζεται η ομαλή ένταξη των έργων στο περιβάλλον και η κοινωνική συναίνεση για αυτά.

Υπεύθυνη διαχείριση της πανίδας
Η αναγνώριση και ελαχιστοποίηση των επιδράσεων που δύνανται να προκαλέσουν οι δραστηριότητες μας στην πανίδα, βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδίου μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μέσα από συνεργασίες που αναπτύσσουμε με ειδικούς ερευνητές και πανεπιστημιακούς φορείς, παρακολουθούμε και αξιολογούμε δυνητικές επιπτώσεις στην πανίδα, από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018

ENERGY CONSUMPTION

GHG EMISSIONS

CLIMATE CHANGE DISCLOSURE

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DATA