Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη τηςεπιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης διαχείρισης των επιδράσεων που δύναται να προκύψουν από τις δραστηριότητεςμας στη βιοποικιλότητα, φροντίζουμε να υιοθετούμε μεθόδους και τεχνολογίες με σκοπό την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και του βιολογικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας.

Η οργάνωση που ακολουθούμε κατά την υλοποίηση του εκάστοτε έργου, βασισμένη στην αρχήτης πρόληψης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση των επιδράσεών μας στη βιοποικιλότητα, εκφράζεται μέσα από τις ακόλουθες φάσεις:

  1. Διερεύνηση για την ορθήχωροθέτηση των έργωνκαι των απαιτούμενωνυποδομών
  2. Εκπόνηση ΜελετώνΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων (ΜΠΕ)και άλλων ειδικώνμελετών
  3. ΕφαρμογήπιστοποιημένουΣυστήματοςΠεριβαλλοντικήςΔιαχείρισης (ΣΠΔ) και Εκπαίδευση
  4. Αποκατάσταση περιοχώνκαι εργοταξιακώνεπιφανειών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018