Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-
  • Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Η προστασία του φυσικού κεφαλαίου και των ειδών που διαβιούν στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, αποτελεί συστατικό στοιχείο για την πορεία του Ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Η οργάνωση που ακολουθούμε κατά την υλοποίηση του εκάστοτε έργου είναι βασισμένη στην αρχή της πρόληψης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση των επιδράσεών μας στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υπεύθυνης διαχείρισης των επιδράσεων που δύναται να προκύψουν από τις δραστηριότητες μας στην βιοποικιλότητα, φροντίζουμε να υιοθετούμε μεθόδους και τεχνολογίες με σκοπό την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και του βιολογικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας.

  • Περιβαλλοντική συμμόρφωση

Στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, φροντίζοντας παράλληλα για την εφαρμογή όλων των σχετικών κανονιστικών πλαισίων και απαιτήσεων που θα διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια των λειτουργιών μας με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με τον τρόπο αυτό, φροντίζουμε για την εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις και μεγιστοποιούν την ποιότητα εφαρμογής και λειτουργίας των έργων μας. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως απαραίτητη συνθήκη για την ορθή εκτίμηση, παρακολούθηση και τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον.

  • Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων

Στην κατεύθυνση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, μεριμνούμε για τη δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές μας.  Συχνά τα απόβλητα αυτά μετατρέπονται σε πολύτιμη πηγή πρώτων υλών, σε νέα έργα ή την κάλυψη αναγκών σε υφιστάμενα ενώ τα απόβλητα που δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη των αναγκών μας σε πρώτες ύλες, οδηγούνται προς ανακύκλωση από αδειοδοτημένους συνεργάτες, οι οποίοι μέσω κατάλληλης επεξεργασίας τα μετατρέπουν σε νέα πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλα, έχουμε προσαρμόσει την επιχειρηματική μας στρατηγική στην κατεύθυνση μετριασμού του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων καταβάλλοντας αφενός προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και επενδύοντας στην ανάπτυξη προηγμένων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

  • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δεσμευόμαστε για τη μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης και των εκπομπών θερμοκηπίου στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις μας. Η ίδια η δραστηριότητά μας στον τομέα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, είναι προσανατολισμένη στην ευρύτερη κατεύθυνση αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια τον μετριασμό των σχετικών αρνητικών επιδράσεων. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί εδώ και καιρό τον μεγαλύτερο επενδυτή στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ και ταυτόχρονα την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ΑΠΕ  διεθνώς.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 2020

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018

ENERGY CONSUMPTION

GHG EMISSIONS

CLIMATE CHANGE DISCLOSURE

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DATA

VERIFICATION STATEMENT GHG TERNA ENERGY 2022