Επισκόπηση – Με μια ματιά

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Τέρνα ενεργειακή

Ο  Όμιλος  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο. Η ενεργειακή δραστηριότητα του Ομίλου συνίσταται στην κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βασικούς τομείς την αιολική και ηλιακή ενέργεια, τα υδροηλεκτρικά έργα καθώς και την διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, αποβλήτων και βιομάζας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 895 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 763MW στην Ελλάδα, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Η ανάπτυξη του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζεται δυναμικά και το επενδυτικό του πρόγραμμα εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του να προσεγγίσει τα 6,4 GW μέσα στην επόμενη επταετία. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η ανάπτυξη νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 4 GW (ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες).

Παράλληλα, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται υδροηλεκτρικά πάρκα και έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 1,25 GW, ενώ προωθούνται και έργα αποθήκευσης και άλλων τεχνολογιών (βιοαέριο, βιομάζα κ.ά.). συνολικής ισχύος περίπου 0,25 GW.

Ο Όμιλος κατά την τελευταία δεκαετία  έχει υλοποιήσει επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 2 δις  εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2007.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΦΕΡΟΝΤΟΣ