Οικονομικό Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr):Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, πριν το άνοιγμα της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Δικαιούχοι Μερίσματος: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 (record date).

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.