Οικονομικό Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr): Τρίτη 27 Απριλίου
2021, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας.

Δικαιούχοι Μερίσματος: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 (record date).

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.