Οικονομικό Ημερολόγιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών:  Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας.

Δικαιούχοι Μερίσματος: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 23 Ιουνίου 2020 (record date).

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.