Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την 23/06/2021. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: