Υδροηλεκτρικά Έργα

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-

Το νερό, εκτός από πολύτιμο συστατικό της ζωής, είναι ικανό να συμβάλλει και στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης υδροηλεκτρικών έργων, η ανάπτυξητων οποίων είναι κρίσιμη προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Παράλληλα, η υδροηλεκτρική ενέργεια συνεισφέρει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, στην απεξάρτηση της Ελλάδας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την πολυπόθητη ενεργειακή μας αυτονομία.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αυτή τη στιγμή διαθέτει υδροηλεκτρικά έργα εγκατεστημένης ισχύος 18 MW ενώ βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης το «Υδροηλεκτρικό έργο Αυλάκι». Η παραγόμενη ενέργειά του εκτιμάται σε 300GWh, ποσότητα ισοδύναμη με τις ετήσιες ανάγκες μιας μεγάλης πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 200 εκ. ευρώ, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την εθνική οικονομία και το περιβάλλον όσο και για την τοπική κοινωνία.

Σε λειτουργία (MW)

17,8

Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)

5.0

Σε αδειοδότηση (MW)

94.0