Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στην εκάστοτε περιοχή δραστηριοποίησης, η ενίσχυση τωντοπικών κοινωνιών και η δημιουργία υπεύθυνων κοινωνικών σχέσεων, συνιστά μία από τις κύριες προτεραιότητες μας. Η θέσπιση υπεύθυνων και διαφανών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, αφορά την εκάστοτε περιοχή ή/και χώρα που αναπτύσσουμε δραστηριότητα, ενώ οι σχέσεις αυτές δύναται να επηρεαστούν τόσο από τη δράση και λειτουργία των εργαζομένων μας όσο και από εκείνη των προμηθευτών και συνεργατών μας. Παράλληλα η συνεχής κοινωνική ενίσχυση αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της ζωής των πολιτών, κυρίως όσον αφορά τους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της πείνας και της ανεργίας, τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας, της ποιοτικής εκπαίδευσης, καθώς και της βιωσιμότητας των πόλεων και κοινοτήτων, κυρίως μέσω δράσεων για την ενδυνάμωση της πολιτιστικής κληρονομίας.

Η ενίσχυση των σχέσεων μας με τις τοπικές κοινωνίες, επιτυγχάνεται μέσα από μία πολυδιάστατη στρατηγική, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία θετικών επιδράσεων στις περιοχές δραστηριοποίησης μας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουμε τους τοπικούς προμηθευτές, στηρίζουμε τους τοπικούς φορείς, παρέχουμε αντισταθμιστικά οφέλη και μεριμνούμε για το κοινωνικοοικονομικό μας αποτύπωμα.