Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στην εκάστοτε περιοχή δραστηριοποίησης, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η δημιουργία υπεύθυνων κοινωνικών σχέσεων, συνιστά μία από τις κύριες προτεραιότητες μας.

Οι υπεύθυνες σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, επιτυγχάνονται μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργατικές προσπάθειες, με σκοπό την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και την ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω του υπεύθυνου επιχειρείν.

Η ενίσχυση των σχέσεων μας με τις τοπικές κοινωνίες, επιτυγχάνεται μέσα από μία πολυδιάστατη προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία θετικών επιδράσεων στις περιοχές δραστηριοποίησης μας. Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας:

• Συνεισφέρουμε έμπρακτα στην κοινωνία

• Παρέχουμε αντισταθμιστικά οφέλη

• Εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες στον οργανισμό μας

• Συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την τοπική απασχόληση

• Δρούμε υπεύθυνα για το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

• Σεβόμαστε και αναδεικνύουμε τον πολιτιστικό πλούτο των περιοχών δραστηριοποίησής μας