Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών – Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Ενημέρωση Μετόχων

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών – Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

Επιλέξτε Έτος:

27/07/2021
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
09/07/2021
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
23/04/2021
Γνωστοποίηση απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
23/04/2021
Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007