Εσωτερικός Έλεγχος

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Εταιρική Διακυβέρνηση

Εσωτερικός Έλεγχος

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των κανόνων και μέτρων που εφαρμόζει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με στόχο τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των λειτουργιών και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και της οργανωτικής της δομής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται:

  • Η νομιμότητακαι ασφάλεια της διαχείρισης των συναλλαγών.
  • Η ακρίβεια και αξιοπιστία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και κάθε άλλης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ανακοίνωσης.
  • Η αποδοτικότητατων λειτουργικών συστημάτων και των εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,να εκτιμήσει διαφαινόμενους κινδύνους αλλά και να παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς τους μετόχους αναφορικά με την πραγματική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας και τους τρόπους αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει τις διαδικασίες διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και αποφασίζει για την στελέχωση των αρμοδίων τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το εν ισχύ νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Προς τον σκοπό αυτό, έχει συσταθεί και λειτουργεί ειδική υπηρεσιακή μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη οργανωτική μονάδα. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με την συμβολή της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επάρκεια και αποδοτικότητα της εν λόγω μονάδας καθώς και τον βαθμό αξιοποίησης των αναφορών της, αναφορικά με την διαρκή βελτίωση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να ενημερώνεται συστηματικά για την επάρκεια και το αξιόπιστο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και για την ορθότητα και αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.