Μετοχικό Κεφάλαιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομική Πληροφόρηση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Τετρακόσιες Τριάντα Μία Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.431.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατό πέντε χιλιάδες και ενενήντα (118.105.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  και  διαπραγματεύονται  στην  κατηγορία  «Κύριας  Αγοράς»    του  Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονταιαπό το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Επιπλέον:

  • Δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.
  • Δεν υπάρχουν μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
  • Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές της.