Μετοχικό Κεφάλαιο

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Οικονομική Πληροφόρηση

Κατά την 30/06/2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 34.175.680,80 διαιρούμενο σε 113.918.936 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία.

Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  και  διαπραγματεύονται  στην  κατηγορία  «Κύριας  Αγοράς»    του  Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονταιαπό το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. ;Επιπλέον:

  • Δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.
  • Δεν υπάρχουν μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
  • Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές της.