Διαχείριση Κινδύνων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ενημέρωση επενδυτών
-Εταιρική Διακυβέρνηση

Ελληνική Οικονομία & Αγορά

Η συνέχιση της κρίσης και των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στην λειτουργία τηςαγοράς και να προκαλέσουν καθυστέρηση στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στην Ελλάδα. Η επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στο εξωτερικό αποσκοπεί στην διασπορά των σχετικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο Όμιλος παραδοσιακά, λόγω της φύσης των εργασιών του, δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις ενώ παράλληλα ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του και ενσωματώνει τις προκύπτουσες πληροφορίες στις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.

Ο πιστωτικός – συναλλακτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα και τις λοιπές απαιτήσεις είναι επίσης χαμηλός, δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι είναι πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, το δημόσιο ή/και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο Όμιλος, εκτός των Ελληνικών συνόρων, δραστηριοποιείται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ, συνεπώς είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο που προέρχεται από την διακύμανση στης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με άλλα νομίσματα. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, το αρμόδιο τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης του, παρακολουθεί συστηματικά τις μεταβολές των ισοτιμιών και υλοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε αυτές να μην επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στα χρηματικά διαθέσιμα και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Κίνδυνος Επιτοκίου

Η  πολιτική  του  Ομίλου  είναι  να  ελαχιστοποιεί  την  έκθεση  στον  κίνδυνο  επιτοκίου  όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, τα μακροπρόθεσμα δάνεια που λαμβάνει ο Όμιλος είτε φέρουν σταθερό επιτόκιο είτε αντισταθμίζονται για το σύνολο της διάρκειάς τους. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το euribor. Επομένως, ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου προερχόμενο από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό του καθώς και από το μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού που έχει εκδοθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Κίνδυνος Αγοράς

Ο Όμιλος, για τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά του στοιχεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνοαγοράς.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η ρευστότητα του Ομίλου κρίνεται ικανοποιητική, αφού εκτός από τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα, τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε λειτουργία, δημιουργούν ικανοποιητικές χρηματορροές. Ο Όμιλος  διαχειρίζεται  τις  ανάγκες  ρευστότητας με τακτικό ταμειακό προγραμματισμό, προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μεθοδική διαχείριση των πληρωμών που υλοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες.

Λοιποί Κίνδυνοι

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των ανεμολογικών και υδρολογικών δεδομένων, χωρίς όμως να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των έργων του, αφού για την υλοποίηση των επενδύσεων, προηγούνται εκτεταμένες μελέτες, που αφορούν στην μακροχρόνια συμπεριφορά των παραπάνω παραγόντων.

Ο κατασκευαστικός κλάδος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις, όσον αφορά στα οικονομικά του μεγέθη, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα, ενέχει αυξημένη μεταβλητότητα, που σχετίζεται κυρίως με την συνεχιζόμενη ανανέωση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου των κατασκευαστικών συμβάσεων προς τρίτους, οι οποίοι είναι κυρίως φορείς του Δημοσίου.