Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Το έργο αναπτύσσεται σε τρεις (3) Υποενότητες – Διαχειριστικές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει :

  • Τρεις (3) Μονάδες ΟΣΔΑ και ειδικότερα :
    • Τρεις (3) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
    • Τρεις (3) Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
    • Δύο (2) Σταθμούς Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
  • Τρεις (3) Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης (ΜΜΔ), οι οποίες θα λειτουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των Μονάδων ΟΣΔΑ.
  • Έργα Βελτίωσης των οδών πρόσβασης στις ΜΕΑ και στα ΣΜΑ.

Οι ΜΜΔ/ΜΕΑ-ΧΥΤΥ έχουν χωροθετηθεί σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία και οι ΣΜΑ σε Κορινθία και Αργολίδα, ώστε η παραλαβή των απορριμμάτων να γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από τις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεταφορών από τους Δήμους.

Το έργο χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής έχει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό και μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων, ενώ εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν δημιουργηθεί 800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και προβλέπονται 200 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας, δηλαδή για τα επόμενα σχεδόν 30 χρόνια (27 έτη), χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτές η τόνωση της έμμεσης απασχόλησης από τη λειτουργία του έργου στην περιοχή (μεταφορές, εμπορία ανακυκλώσιμων, ενδιαίτηση προσωπικού κλπ.).

Υλοποιώντας μία επένδυση ύψους 167 εκατ. ευρώ (70 εκατ. επιδότηση ΕΣΠΑ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου εισέρχεται στην εποχή της κυκλικής οικονομίας ανακτώντας και αξιοποιώντας άνω του 80% των βιοαποδομήσιμων υλικών, ανακτώντας ποιοτικά ανακυκλώσιμα υλικά,  εκτρέποντας από την ταφή τουλάχιστον 50.000 τόνους υγρών αποβλήτων και παράγοντας πράσινη ενέργεια για την εξυπηρέτηση των αναγκών 6.000 νοικοκυριών, αποφεύγοντας παράλληλα την έκλυση 24.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατηγορία
Έργα Βιοαερίου & Διαχ. Απορριμμάτων
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Εγκατεστημένη ισχύς MW
2.4