Δελτία Τύπου

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


27/11/2020

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

  • Στα 241,4 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις – αύξηση κατά 14,6%
  • Στα 152,3 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία – αύξηση κατά 15,9%
  • Στα 58,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη – αύξηση κατά 43,3%

Σχολιασμός Βασικών Μεγεθών Κατάστασης Αποτελεσμάτων Εννεάμηνου του 2020 και Γ’ τριμήνου 2020 και Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30.09.2020

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2020 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 241,4 εκατ. ευρώ έναντι 210,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 14,6%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 203,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,3%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 25 εκατ. ευρώ, έναντι 26,3 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ.

  • Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ, έναντι 131,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 15,9%, κυρίως λόγω της σημαντική συνεισφοράς των νέων Αιολικών Πάρκων στις ΗΠΑ. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι 90,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 αυξημένα κατά 13,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 24,8%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,6 εκατ. ευρώ έναντι 40.9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 43,3%.

Επιπρόσθετα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2020 του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 74,8 εκατ. ευρώ έναντι 69,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 8,2%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 43,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, αυξημένη κατά 1,6%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,6 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 1,3%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 36,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 124,4%.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2020

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σε 1.373 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της Εταιρείας να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Όσον αφορά τα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020:

Η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα 598,5 εκατ. ευρώ έναντι 789,4 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της πώλησης του αιολικού πάρκου “Mountain Air” στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί, την 15.07.2020 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχώρησε στην πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του IDAHO, στις ΗΠΑ, στην Innergex Renewable Energy Inc. H συμφωνηθείσα αξία (Enterprise Value) για την πώληση του αιολικού πάρκου ανέρχεται σε 215 εκατ. δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη (US GAAP) του έργου ανήλθαν το 2019 σε 17,6 εκατ. δολάρια (ΕΒΙΤDA 2019). Από την εν λόγω πώληση προέκυψε κέρδος (IFRS) που ανήλθε σε 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μειώθηκε ισόποσα κατά την ανωτέρω συμφωνηθείσα αξία των 189,6 εκατ. ευρώ. Η θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εισήλθε στην αγορά καθαρής ενέργειας των ΗΠΑ ήδη από το 2011. Μετά την πώληση του έργου στο IDAHO, η θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα διατηρεί σε λειτουργία τρία (3) αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 513 MW, στην πολιτεία του Τέξας.

Το συνολικό μη κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε € 1.515.126 χιλ. την 30.09.2020 από € 1.723.950 χιλ. την 30.06.2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του IDAHO, στις ΗΠΑ.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανήλθε σε €477.773 χιλ. την 30.09.2020, έναντι €415.435 χιλ. την 30.06.2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 15%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των λογαριασμών «Εμπορικές απαιτήσεις», «Ατιμολόγητα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και «Χρηματικά Διαθέσιμα». Ειδικότερα σε ότι αφορά τις «Εμπορικές απαιτήσεις», αυτές ανήλθαν σε € 64.527 χιλ. την 30.09.2020 έναντι €56.530 την 30.06.2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14%, ενώ παράλληλα τα «Ατιμολόγητα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες», ανήλθαν σε € 21.876 χιλ. την 30.09.2020 έναντι €11.348 χιλ. την 30.06.2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 93%. Οι δύο προαναφερθείσες αυξήσεις προήλθαν κατά βάση αφενός λόγω της αύξησης του εσόδου της περιόδου από συμβάσεις πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελληνικών εταιρειών του Ομίλου, και αφετέρου από τη θέση σε λειτουργία των νέων Αιολικών Πάρκων που αναπτύσσει η εταιρεία και τα οποία βρίσκονται στους Δήμους Καρύστου και Κύμης – Αλιβερίου. Σε ότι αφορά στα «Χρηματικά διαθέσιμα» του Ομίλου, αυτά ανήλθαν σε € 321.584 χιλ. την 30.09.2020 έναντι €266.024χιλ. την 30.06.2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 21%, προερχόμενη κυρίως από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” στις ΗΠΑ καθώς και από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε € 494.358 χιλ. την 30.09.2020 από € 390.567 χιλ. την 30.06.2020 (+27%), γεγονός που οφείλεται κυρίως στην Αύξηση των λογαριασμών Μετοχικού κεφαλαίου και Διαφορά υπέρ το άρτιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, κατά ποσό € 68.624 χιλ. εντός του γ’ τριμήνου του 2020.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.290.135 χιλ. την 30.09.2020 έναντι €1.420.549 χιλ. την 30.06.2020. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση των κονδυλίων «Μακροπρόθεσμος Δανεισμός», «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικά εργαλεία» και «Επιχορηγήσεις» εξαιτίας της πώλησης του Αιολικού Πάρκου «Mountain Air», στις ΗΠΑ. Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν την 30.09.2020 σε € 208.406 χιλ. έναντι € 328.273 χιλ. την 30.06.2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 37%. Η εν λόγω μεταβολή προέρχεται από τη μείωση των Βραχυπρόθεσμων δανείων, λόγω της ανάληψης μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)

Στις 30.01.2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως «έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία», ενώ σε συνέχεια των περαιτέρω εξελίξεων, την 11.03.2020, ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία η οποία εξαπλώθηκε παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφάρμοσαν περιορισμούς στην κυκλοφορία, στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σταδιακά από την 20.03.2020, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ευάλωτων ομάδων τα οποία και άρχισαν να αίρονται σταδιακά μετά την 04.05.2020. Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, η ελληνική οικονομία ξεκίνησε ξανά να βρίσκει τους ρυθμούς της, ωστόσο η πορεία της σταδιακής ανάκαμψης διεκόπη απότομα το δ’ τρίμηνο του 2020, λόγω του δεύτερου και δυστυχώς σφοδρότερου κύματος της νόσου παγκοσμίως, με την ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει ξανά αποφάσεις για νέο εθνικό lockdown στις αρχές του Νοεμβρίου του 2020. Συγκεκριμένα, στις 5 Νοεμβρίου 2020, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα ανά την επικράτεια, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η Διοίκηση του Ομίλου με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ασθένεια του κορωνοϊού (COVID-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη των βασικών δραστηριοτήτων του, συνεχίζοντας αδιαλείπτως την εκμετάλλευση των ΑΠΕ και το επενδυτικό του πρόγραμμα και ενισχύοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, η λειτουργία, η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του Ομίλου δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, στην Ελλάδα δεν υπήρξε διακοπή ή άλλη αρνητική επίπτωση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου που βρίσκονται σε λειτουργία. Περαιτέρω, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που βρίσκονται υπό κατασκευή, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκληθεί καθυστερήσεις εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργίας των έργων δεν έχει μεταβληθεί.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση μεριμνά για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στις λοιπές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Σε άμεση, συνεχή και συστηματική συνεργασία με τους Risk Managers και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, η Διοίκηση σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε εντοπιζόμενου κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα του Ομίλου και η συνεχής μέριμνα της Διοίκησης να χρησιμοποιεί τα διευθυντικά της στελέχη κατά project και ειδικό θέμα, ανάλογα με την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία έχουν δημιουργήσει έναν αποδεδειγμένα ικανό, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κάθε πιθανής κρίσης σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου και αν εμφανιστεί. Στην βασική αυτή αρχή οφείλεται και η άμεση αντίδραση της Διοίκησης και του ανωτέρω μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης με σύνεση, ψυχραιμία και στρατηγική προοπτική.

Ως προς την οικονομική του θέση, ο Όμιλος, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές. Εν αναμονή της κατάθεσης στη Βουλή του πακέτου προτάσεων του ΥΠΕΝ για την μεταρρύθμιση της αγοράς των ΑΠΕ και την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, ο Όμιλος έχει κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις και αναμένει την ψήφιση των τελικών ρυθμίσεων. Παράλληλα, υλοποιεί το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα, δημιουργώντας συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, κατά το 2021, ο πιστωτικός κίνδυνος αναφορικά με τις απαιτήσεις του ενεργειακού κλάδου τόσο για τη Μητρική Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ όσο και για τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, θα είναι περιορισμένος.

1 Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίστηκαν όπως στη σημείωση 6 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης περιόδου 01/01/2020  -30/06/2020.