Δελτία Τύπου

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


21/09/2023

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023

Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος κατά 35% στα 1.225 MW- Καθαρά κέρδη 23,8 εκατ.– 2.500 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμα προς κατασκευή

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Bloomberg: TENERGY GA / RIC: TENr.AT) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο του 2023.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου. Σημειώνεται ότι έως το τέλος του Ιουνίου είχε συνδεθεί το 59% των ανεμογεννητριών (204,4 MW) με τη συνολική συνδεδεμένη ισχύ να ανέρχεται σε 1.095,7 MW. Το έργο του Καφηρέα συνολικής ισχύος 330 MW, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων του χαρτοφυλακίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αλλά και της χώρας, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε, ωστόσο, από αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες έναντι μιας πολύ ισχυρής απόδοσης της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης του συνολικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 27,6% έναντι 32,0% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής κατά 9,7%, καθώς η νέα εγκατεστημένη ισχύς είχε οριακή μόνο συνεισφορά κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου. Οι αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν (έναντι των πολύ ενισχυμένων κατά την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους) είναι συμβατές με τη στοχαστικότατα που διέπει την παραγωγή από αιολικά πάρκα και λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε μοντέλο πρόβλεψης, χωρίς να επηρεάζει τη μακροχρόνια απόδοση των έργων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι μετά από έναν αδύναμο ανεμολογικά Ιούλιο, έχει παρατηρηθεί μια αισθητή βελτίωση των συνθηκών έως τώρα, όπου σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ αναμένεται να καλύψει έως το τέλος του έτους τη χαμηλότερη απόδοση του πρώτου εξαμήνου.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 145,7 εκατ. ευρώ έναντι 155,9 εκατ. ευρώ το 2022, σε συνέχεια της χαμηλότερης παραγωγής ΑΠΕ. Στον αντίποδα, θετική συνεισφορά είχε η σταδιακή αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση απορριμμάτων σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του έργου στην Πελοπόννησο.

Εκατ. (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1H 2023 1H 2022  
Συνολικά έσοδα 145,7 155,9  
Έσοδα από ΑΠΕ 105,4 122,4  
Προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) 74,7 93,5  
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (adj. Net Profit) 23,8 43,6  
Καθαρός δανεισμός (net debt) 770,9 669,3(1)  
  • Κατά την 31.12.2022

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

1H 2023 1Η 2022
Συντελεστής Παραγωγής 27,6% 32,0%
Συνολική παραγωγή ΑΠΕ (GWh) 1.089 1.206

Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για το Α’ Εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 93,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως συνέπεια των χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας λόγω των προαναφερθέντων χαμηλών ανεμολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022 είχε διαμορφωθεί σε 80,4 εκατ. επιβαρυνόμενη με πρόβλεψη (μη-ταμειακή) 13,1 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών.       

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 20,3 εκατ. ευρώ, έναντι 16,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 29,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,0 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, επηρεασμένα, επίσης, από αυξημένες αποσβέσεις λόγω των νέων έργων.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 30,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,6 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 55,0 εκατ. ευρώ κατά το Α’ Εξάμηνο του έτους, έναντι 56,9 εκατ. κατά το αντίστοιχο του 2022, ενώ οι συνολικές επενδύσεις (capex) για το εξάμηνο ανήλθαν σε 125,6 εκατ. ευρώ, σχετιζόμενες σχεδόν αποκλειστικά με τις νέες επενδύσεις της εταιρείας.

Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/06/2023 ανήλθε στο επίπεδο των € 770,9 εκατ. έναντι € 669,3 εκατ. την 31/12/2022, με τα ταμειακά διαθέσιμα (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων) να ανέρχονται σε 393,2 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής μόχλευσης (net debt/adj. EBITDA) κατά το τέλος του Α’ Εξαμήνου αυξήθηκε σε 5.3x έναντι 4.1x κατά το τέλος του 2022 σε συνέχεια των επενδύσεων, καθώς δεν περιλαμβάνεται ακόμα η κερδοφορία των έργων που βρίσκονταν υπό εκτέλεση κατά το Α’ Εξάμηνο του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως το τέλος του Α’ Εξαμήνου είχε επενδυθεί σχεδόν το 90% των κεφαλαίων για το έργο του Καφηρέα με το έργο να έχει μια οριακή μόνο συνεισφορά στα έσοδα. Με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του έργου ο συντελεστής μόχλευσης αναμένεται να ομαλοποιηθεί.

Για τις αμέσως επόμενες περιόδους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένει σημαντική ενίσχυση των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Η έναρξη λειτουργίας σηματοδοτεί μια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά περίπου 35% και αναμένεται να έχει μία αντίστοιχη θετική συνεισφορά στη λειτουργική κερδοφορία (σε ετησιοποιημένη βάση). Eπίσης βρίσκεται πλέον σε πλήρη εμπορική λειτουργία το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και μαζί με τα λοιπά έργα του τομέα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων Ηπείρου, Ηλεκτρονικό Εισιτήριο) θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιδόσεις του Ομίλου σε μακροπρόθεσμη βάση.

Μεσοπρόθεσμα ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία με ορίζοντα υλοποίησης το 2025/26. Ακόμη, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW, ενώ συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση και με βάση τις συνθήκες τις αγοράς νέα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι για ένα σημαντικό μέρος των νέων έργων υπάρχουν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμφωνίες με τρίτους για την πώληση ενέργειας (corporate PPAs). Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Σε αυτό το πλαίσιο η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Τέλος, έμφαση δίνεται και σε νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.α.) που μπορούν να θα ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα του Ομίλου σε μακροπρόθεσμη βάση προσφέροντας επίσης και συνέργειες.