Δραστηριότητες

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Δραστηριότητες
-
Σε λειτουργία (MW)
Σε κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή (MW)
Σε αδειοδότηση (MW)

Αιολικά

1.193,4

3,6

855,8

Υδροηλεκτρικά

17,8

-

108.0

Υβριδικά

-

156.0

-

Φωτοβολταϊκά

8,5

101,0

2.053,8

Βιομάζα

1.0

-

-

Έργα Αντλησοταμίευσης

-

680,0

759,0

Διαχείριση απορριμμάτων

1,6

3,0

Πλωτά Αιολικά

-

-

200,0

Πλωτά Φωτοβολταϊκά

-

-

42,0

Συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες

-

-

200,0

Σύνολο:

Δυναμικότητα σε MW

1.222,3

944,2

4.218,6

Οι δραστηριότητές μας

Οι βασικοί τομείς ΑΠΕ στους οποίους δραστηριοποιείται η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η Αιολική Ενέργεια, τα Υδροηλεκτρικά Έργα, η Ηλιακή Ενέργεια, καθώς και η Διαχείριση και Ενεργειακή Αξιοποίηση των απορριμμάτων, των αποβλήτων και της βιομάζας.

Δραστηριοποίηση σε ένα εύρος τεχνολογιών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχοντας δραστηριότητα στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Υδροηλεκτρικών και Αντλησοταμιευτικών Έργων, Υβριδικών Συστημάτων στα νησιά, Μονάδων Ηλιακής Ενέργειας καθώς και Μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα και βιοαέριο.

Η δραστηριότητα της εταιρείας υποστηρίζεται από μία στέρεη υποδομή, με βασικά χαρακτηριστικά την υγιή οικονομική διάρθρωση, την ισχυρή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, την πλήρη εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και την σε βάθος γνώση του διεθνούς θεσμικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού στις περιοχές ενδιαφέροντος μέσω εξειδικευμένων συμβούλων και εργαλείων ενημέρωσης του κοινού, ενώ συμμετέχει σε εγχώριους και διεθνείς συνδέσμους για την προώθηση των τεχνολογιών ΑΠΕ

Υψηλή τεχνογνωσία σε πολλαπλά πεδία

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

50 Αιολικά Πάρκα σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 8,5 MW

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 Υδροηλεκτρικά Έργα, συνολικής ισχύος 18 ΜW, στην Ελλάδα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2 έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων

<