Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με στόχο τα 6 GW εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέχρι το 2029.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. είναι η εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικά έργα καθώς και έργα αντλησοταμίευσης, έργα βιοαερίου και διαχείρισης απορριμμάτων κ.λ.π.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί σήμερα την κατασκευαστική εταιρεία στον τομέα των ΑΠΕ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης.

Σήμερα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής. Ταυτόχρονα στηριζόμενη στην ισχυρή εγχώρια βάση της, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εδραιώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σε άλλες χώρες.

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή αλλά και η γνώση, τόσο του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών όσο και της φιλοσοφίας της εφαρμογής του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της εταιρείας μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αναγκών που διέπουν τη λειτουργία της στον Επιχειρησιακό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου της κρισιμότητας και της εμπιστευτικότητας των διακινούμενων δεδομένων, αλλά και στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών της Εταιρείας, η Διοίκηση:

  • Έχει δημιουργήσει θέση ειδική Διευθυντή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και βελτίωση του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών και αναφέρεται απευθείας στην Διοίκηση
  • Έχει λάβει υπόψη της όλες τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις της χώρας, καθώς και απαιτήσεις που απορρέουν από υπογεγραμμένες συμβάσεις με πελάτες της εταιρείας
  • Έχει εγκρίνει και εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία καταγραφής, εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων
  • Έχει αποφασίσει ποιο θα είναι το πεδίο στο οποίο θα εφαρμοστεί το σύστημα
  • Έχει εκπονήσει και εγκρίνει το Πλάνο Επιχειρηματικής Συνέχειας
  • Έχει εκπαιδεύσει όλους τους εμπλεκόμενους
  • Έχει εγκρίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το επίπεδο του εναπομείναντος κινδύνου

Για την εταιρεία, η ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων δεν αποτελεί απλή κανονιστική συμμόρφωση, αλλά βασικό στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης από τους πελάτες και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που το μεγαλύτερο πλέον τμήμα της πληροφορίας είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Σχετικές Πιστοποιήσεις:

ISO 27001:2016- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών