Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με στόχο τα 6,4 GW εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέχρι το 2029.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Η Εταιρεία
-

Οι βασικές αρχές, οι πεποιθήσεις, η εταιρική κουλτούρα, η επιχειρησιακή ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της λειτουργίας της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος.

Ο παρών Κώδικας αποτυπώνει και ενδυναμώνει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και δημιουργεί ένα συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφορών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Δίαυλοι Επικοινωνίας αναφορών / καταγγελιών

Στο πλαίσιο της ορθής χρήσης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, παρακαλούμε βρείτε τους παρακάτω διαύλους επικοινωνίας με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για αναφορές περιστατικών απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παρενόχλησης στην εργασία και γενικότερα αποκλίσεις από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, μέσω:

  • Αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@terna-energy.com
  • Της πλατφόρμας https://ternaenergy.integrityline.com/frontpage
  • Αποστολής επιστολής στη διεύθυνση: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, υπόψιν της «Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης» της Εταιρείας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».