Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ηθική, την ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σκοπός της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να εξασφαλίζεται η συμπόρευση με τις βασικές αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνδρομή στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Βιώσιμη Ανάπτυξη
-

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001 και ISO 37301 στις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας τεχνικών έργων και μονάδων παραγωγής ενέργειας, δεσμεύεται για:

 • την επίτευξη στο μέγιστο βαθμό της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών και την ανταπόκριση στις συμβατικές απαιτήσεις και στους σύγχρονους κανόνες καλής πρακτικής,
 • την μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον,
 • την μείωση της ενεργειακής της κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια και τις εγκατάστάσεις της, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη
 • την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της
 • την τήρηση των βασικών αρχών του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
 • την ενίσχυση των επιχειρησιακών αξιών και αρχών της εταιρείας μέσω της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των συνεργατών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφθοράς και δωροδοκίας και εργασιακών σχέσεων.

Η δέσμευση αυτή βασίζεται στις παρακάτω αρχές, για τις οποίες βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι να υιοθετούνται και από τους προμηθευτές / υπεργολάβους της:

 • Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, μέσω της αναγνώρισης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και των υπεργολάβων της.
 • Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και διασφάλιση ασφαλούς και περιβαλλοντικά ορθού χειρισμού και απόρριψής τους.
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και αναζήτηση και εξάλειψη κάθε τομέα ενεργειακής σπατάλης στο σύνολο των λειτουργιών της και αύξηση των ενεργειακών επιδόσεων, με παράλληλη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των έργων και του επιπέδου υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Αναγνώριση των κινδύνων με στόχο την εξάλειψή τους και την μείωση της διακινδύνευσης, σε όλους τους εργαζόμενούς της με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
 • Παροχή ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες.
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων της σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και αξιολόγηση της σχετικής πληροφορίας για την βελτίωση του Συστήματος και την μείωση της διακινδύνευσης.
 • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέματα Ποιότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Συνεργασία με αξιολογημένους προμηθευτές και υπεργολάβους, με κριτήρια Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Ενέργειας και κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Ενθάρρυνση των συνεργατών (προμηθευτές, υπεργολάβοι, πελάτες) να υιοθετούν ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και να ενισχύουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση
 • Προστασία των αρχαίων μνημείων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της χλωρίδας-πανίδας του οικοσυστήματος, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Συνεχής βελτίωση του εφαρμοστέου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Θέσπιση στόχων κατά την λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος, και παρακολούθηση της επίτευξής τους.
 • Διάθεση από την Ανώτατη Διοίκηση των απαιτούμενων πόρων ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων
 • Αναφορά και Διαχείριση Παραπόνων και Καταγγελιών και ανάπτυξη επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας καθώς και των συστημάτων κατά τη δωροδοκίας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει και θεωρεί, ότι η Ποιότητα, η Προστασία του Περιβάλλοντος, η βελτίωση της Ενεργειακής Επίδοσης, η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της, η κανονιστική συμμόρφωση, όπως επίσης και συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ και ως εκ τούτου δεσμεύεται για την συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου προς την κατεύθυνση αυτή.

Σχετικές Πιστοποιήσεις:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 37001

ISO 19600 

ISO 37301:2021